pradaxa百达生2 200x300 百达生价格

百达生价格

百达生价格在香港的价格并不统一,而且只有少量药店出售!

因为规格,药店不同,价格也不一样

Pradaxa百达生75mg

Pradaxa百达生110mg 约420-470

Pradaxa百达生150mg